Afvalbeheersbijdrage en SUP-heffing

17 januari 2023 |

Afvalbeheersbijdrage en SUP-heffing

Werken aan een wereld waarin steeds meer verpakkingen worden hergebruikt

Ons klimaat staat onder druk. We hebben niet alleen te maken met een klimaatcrisis, maar ook met een grondstoffencrisis. De wereldwijde CO2-uitstoot moet nog in dit decennium drastisch omlaag. Dat betekent zuiniger omgaan met onze dagelijkse producten én duurzamere keuzes maken. Hoe meer verpakkingen worden gerecycled, hoe lager de CO2 belasting. Iedereen draagt een steentje bij om de klimaatcrisis en grondstoffencrisis tegen te gaan, ook het verpakkende bedrijfsleven. We streven naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft.

Hierbij informeren wij u over de nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op het beheersen van de afvalstroom van verpakkingen. Deze wetgeving wordt landelijk ingezet en geldt voor alle sectoren. Sinds 2013 kennen wij de afvalbeheersbijdrage als u meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengt. Hiertoe doet u jaarlijks verplicht aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. Per 1 januari 2023 vindt er een wijziging plaats binnen deze aangifte. Met ingang van 1 januari 2023 komt daarbij de aangifte voor de Single Used Plastics (SUP). Hiervoor geldt geen aangiftedrempel.

Met de afvalbeheersbijdrage en de toeslag wordt door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen onder andere de inzameling en recycling van verpakkingen betaald. Niet alleen recycling is van belang, maar ook preventie en verduurzaming van verpakkingen. De nieuwe SUP-heffing geldt voor verpakkingen die plastic bevatten en voedsel/dranken verpakken. Deze heffing wordt gebruikt om gebiedsbeheerders te betalen voor het opruimen van zwerfafval. U dient zich hiertoe verplicht aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen. Aanmelden doet u via dit formulier.

Producenten en importeurs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voldoen aan de essentiële eisen. In deze wettelijke eisen staat hoe producenten al in de ontwerpfase hun verpakkingen kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld door het gewicht en/of volume te beperken en duurzame materialen te gebruiken.

De nieuwe wetgeving gaat in vanaf 1 januari 2023. De laatste aanpassingen van deze wetgeving zijn bekend geworden in week 51. Dit is de reden dat wij u hierover ook nu pas kunnen informeren.  

Afvalbeheersbijdrage

Naast de bestaande afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen (>50.000 kg per jaar) komt er per 1 januari 2023 ook een SUP-heffing (zonder drempel)

Vanaf 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het ministerie van I&W, zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving.
De aanpassing heeft impact op organisaties die:
Beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken.
- De aangifteplicht verschuift in zijn algemeenheid (er zijn uitzonderingen) van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, productie van een product waarvan het merk niet aan de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label.
- De aangifteplicht verschuift van de verstrekker naar het bedrijf dat de verpakking leeg in de handel brengt voor de categorie blanco verkooppuntverpakking

Voor de overige situaties verandert er niets en blijft de producent/importeur die als eerste een (gevulde) verpakking op de Nederlandse markt brengt aangifteplichtig.
Wilt u meer informatie? Een en ander is na te lezen op deze pagina

Single Used Plastics Heffing

Er wordt via de SUP (Single Used Plastics)- regeling een individuele bijdrage geheven door het Afvalfonds Verpakkingen

Het belangrijkste doel van de SUP-regeling is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, drankverpakkingen, rietjes, en bestek). De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastic in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op plastic producten/verpakkingen die het meest worden gevonden op Europese stranden. De SUP-richtlijn kent vele maatregelen. De meeste hiervan moeten ondernemers individueel invullen. Het verbod op plastic rietjes is hier een voorbeeld van.

Een impactvolle maatregel is collectieve de verplichting aan producenten/importeurs die SUP-verpakkingen op de markt brengen tot het betalen van een vergoeding voor de kosten die publieke gebiedsbeheerders maken bij het opruimen van deze SUP-verpakkingen aanwezig in het Nederlandse zwerfafval. De hoogte van de totale vergoeding aan de gebiedsbeheerders voor alle producten en verpakkingen die onder de SUP-regeling vallen wordt in juni 2024 voor het eerst over 2023 vastgesteld door de Minister van I&W. De individuele bijdrage per producent/importeur voor de SUP-verpakkingen wordt door het Afvalfonds Verpakkingen vanaf 1 januari 2023 geheven. Voor SUP-verpakkingen geldt er geen aangiftedrempel, daar waar die voor andere verpakkingen 50.000 kg is. Ook producenten/importeurs die minder dan 50.000 kg aan SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de nieuwe wetgeving.

Of uw verpakkingen onder deze richtlijn vallen zijn door de rijksoverheid beslisbomen ontwikkeld. Vanuit deze beslisbomen kan worden nagegaan of er over uw verpakking een toeslag moet worden betaald. 
U kunt uitgebreidere informatie vinden op deze pagina en de tarieven zijn na te lezen via de link

Buiten de regeling

Voor de regeling is het heffingsmoment van belang. Voor de zogenaamde verkooppuntverpakking is sinds 1 januari 2023 de importeur/producent van de lege verpakkingen verantwoordelijk voor de aangifte. Op de website van het Afvalfonds Verpakkingen staat een limitatieve lijst met wat een verkooppuntverpakking is. 
Staat de verpakking niet op deze lijst, dan geldt dat de ondernemer die deze verpakking als eerste vult en op de markt brengt aangifteplichtig is. Hierbij moet er ook via de beslisbomen worden nagegaan of er een SUP-heffing van toepassing is. 

Vooralsnog wordt er geen Afvalbeheersbijdrage (<50.000 kg) of SUP-heffing voor plastic broodzakken en gebaks- en vensterdozen in rekening gebracht omdat deze buiten de regeling vallen. Voor de exacte afgrenzing van de broodzakken verwijzen wij u graag naar de lijst verkooppuntverpakkingen.

Voor de afvalbeheersbijdrage geldt een grens van 50.000 kg. Zit u daarboven? Dan bent u afdracht plichtig. Bent u bakker en gebruikt u verpakkingen die niet op de lijst verkooppuntverpakkingen staan en wel onder de SUP definitie vallen, dan bent u aangifteplichtig zonder dat er een drempel geldt. Voor de meeste bakkerijen zal deze grens niet worden bereikt. Wel is registratie noodzakelijk.

Afdrachten
Vanaf 1 januari 2023 zal iedere verpakkingsleverancier conform de nieuwe wet- en regelgeving de nieuwe tarieven in rekening moeten brengen mits van toepassing. Beko Verpakkingen zal deze tarieven/toeslagen apart op uw factuur vermelden.

Impact van de maatregelen

Om de impact van de maatregelen aan u te verduidelijken hebben wij de volgende voorbeelden voor u uitgewerkt.

 

   

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Leo van den Braken
via Afvalbeheer@Beko-verpakkingen.nl

Terug naar overzicht